Định nghĩa quan trọng về hệ thống quản lý chất lượng

Sản phẩm .............................................

Là kết quả của một quá trình

Quá trình

Là tập hợp các hoạt động có quan hệ lẫn nhau và tương tác để biến đầu vào thành đầu ra

Chất lượng

Mức độ của một tập hợp các đặc tính vốn có đáp ứng yêu cầu

- Thuật ngữ “chất lượng” có thể được sử dụng với các tính từ như kém, tốt, tuyệt hảo

- “Vốn có” trái với “được gán cho”, nghĩa là tồn tại cái gì đó, đặc biệt như một đặc tính lâu bền hay vĩnh viễn

Sự thoả mãn khách hàng...................................................

Sự cảm nhận của khách hàng về mức độ đáp ứng yêu cầu của khách hàng

Các khiếu nại của khách hàng là một chỉ số chung về sự thoả mãn thấp của khách hàng, nhưng việc không có khiếu nại không có nghĩa có sự thoả mãn cao

-Thậm chí khi các yêu cầu của khách hàng đã được khách hàng thoả thuận và được thực hiện, điều này không đảm bảo có sự thoả mãn cao

Khả năng

Tiềm năng của một tổ chức, hệ thống hay quá trình để tạo ra sản phẩm đáp ứng các yêu cầu đối với sản phẩm đó

Năng lực

Tiềm năng đã được chứng minh về ứng dụng kiến thức và kỹ năng

Hệ thống

Tập hợp các yếu tố có liên quan lẫn nhau hay tương tác

Hệ thống quản lý

Hệ thống để thiết lập chính sách và mục tiêu và để đạt được các mục tiêu đó

-Một hệ thống của một tổ chức có thể bao gồm các hệ thống quản lý khác nhau, ví dụ như hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý tài chính, hay hệ thống quản lý môi trường

Hệ thống quản lý chất lượng

Hệ thống quản lý để định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lương

Chính sách chất lượng

Ý đồ và định hướng của một tổ chức có liên quan đến chất lượng được lãnh đạo cao nhất công bố chính thức

Mục tiêu chất lượng

Điều định tìm kiếm nhằm tới có liên quan đến chất lượng

Quản lý

Các hoạt động có phối hợp để định hướng và kiểm soát một tổ chức

-Trong tiếng Anh, thuật nghữ “management” đôi khi được dùng để chỉ “Ban lãnh đạo” đó là một các nhân hay một nhóm người có quyền hạn và trách nhiệm để điều hành và kiểm soát tổ chức. Khi từ “mangement” được sử dụng theo định nghĩa này thường cần phải kèm theo một tính từ để tránh nhầm lẫn với nghĩa “quản lý” đã nêu ở trên. Ví dụ như “managemnet shaii… là không được trong khi “top management shall..” là chấp nhận

Lãnh đạo cao nhất

Cá nhân hay nhóm người định hướng và kiểm soát một tổ chức ở cấp cao nhất

Quản lý chất lượng

Các hoạt động có phối hợp để định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng

Hoạch định chất lượng - QP

Một phần của quản lý chất lượng tập trung vào việc thiết lập mục tiêu và qui định các quá trình tác nghiệp cần thiết và các nguồn lực có liên quan để thực hiện các mục tiêu chất lượng

Kiểm soát chất lượng –QC

Một phần của quản lý chất lượng tập trung vào thực hiện các yêu cầu chất lượng

Đảm bảo chất lượng – QA

Một phần của quản lý chất lượng tập trung vào cung cấp lòng tin rằng các yêu cầu chất lượng sẽ được thực hiện

Cải tiến chất lượng – QI

Một phần của quản lý chất lượng tập trung vào nâng cao khả năng thực hiện các yêu cầu chất lượng

Cơ cấu tổ chức

Cách bố trí, sắp xếp trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ giữa con người

Thiết kế & phát triển

Tập hợp các quá trình chuyển yêu cầu thành các đặc tính qui định kỹ thuật của sản phẩm, quá trình hay hệ thống

Thủ tục/ qui trình

Cách thức để tiến hành một hoạt động hay quá trình

Thông tin

Dữ liệu có ý nghĩa

Tài liệu

Thông tin & phương tiện hỗ trợ

Kiểm tra

Việc đánh giá sự phù hợp bằng cách quan trắc và xét đoán kèm theo bằng phép đo, thử nghiệm hay định cỡ thích hợp

Thử nghiệm

Việc xác định một hay nhiều đặc tính theo một thủ tục/ qui trình

Kiểm tra xác nhận

Sự khẳng định, thông qua việc cung cấp bằng chứng khách quan rằng các yêu cầu, qui định đã được thực hiện

Xác nhận giá trị sử dụng

Sự khẳng định, thông qua việc cung cấp bằng chứng khách quan rằng các yêu cầu đối với việc sử dụng được thực hiện

Kiểm tra xem xét

Hoạt động được tiến hành để xác định sự tích hợp, sự thoả đáng và hiệu lực của một đối tượng để đạt được các mục tiêu đã lập

Đánh giá

Quá trình có hệ thống, độc lập và được lập thành văn bản để nhận được bằng chứng đánh giá và xem xét đánh giá chúng một cách khách quan để xác định mức độ thực hiện các chuẩn mực đánh giá

Tham khảo thêm từ ISO 9000:2005 từ Tài liệu miễn phí EFC

Language


Tìm kiếm thông tin

Hỗ trợ online

Telephone number of EFC Việt Nam (028) 38 95 96 95
Telephone number of EFC Việt Nam 09 13 52 58 79

Tin tức khách hàng

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Liên hệ chúng tôi

  • EFC: 03 Phan Tôn, P. Đa Kao, Q. 1, T.p HCM., Việt Nam
  • Tel : (028) 38 95 96 95 (3 lines)
  • Fax : (028) 38 95 93 94
  • Hotline: 09 13 52 58 79
  • Email: info@efcvietnam.com
  • Gửi thông điệp liên hệ

FOLLOW US ON

Consult on trust