Những câu hỏi thường gặp
Vui lòng chọn danh mục hỏi đáp để xem
Tìm kiếm
Xem tất cả những câu hỏi thường gặp.

ISO là tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá có tên đầy đủ theo tiếng anh là: The International Organization for Standardization, được thành lập vào năm 1946 tại Luân Đôn và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 23/02/1947. Nhằm mục đích xây dựng các tiêu chuẩn về sản xuất, thương mại và thông tin... trụ sở chính ở GENERVA (Thuỵ Sĩ).

Là một bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức ISO. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 năm 2000 gồm 04 tiêu chuẩn chính:

- ISO 9000: 2000 Cơ sở và từ vựng

- ISO 9001: 2000 Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu

- ISO 9004: 2000 Cung cấp hướng dẫn cải tiến

- ISO 19011: 2002 Hướng dẫn đánh giá

Khái niệm "chất lượng" trong hệ thống quản lý chất lượng rất rộng bao trùm cả đặc tính kỹ thuật sản phẩm tới những dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Vì vậy việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng sẽ giúp cho sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng được ổn định hơn.

Tất cả mọi loại hình tổ chức, quy mô tổ chức không phân biệt vị trí địa lý, điều kiện văn hoá và xã hội.

Việc áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ giúp doanh nghiệp:

- Tạo lợi thế cạnh tranh

- Tạo sự tin tưởng của khách hàng

- Quản lý hiệu quả, giảm tỷ lệ hư hỏng, giảm chi phí sản xuất

- Tăng năng suất

- Ra quyết định khoa học hơn...

 

ISO 9001: 2008 gồm 4 yêu cầu chính

- Yêu cầu về trách nhiệm lãnh đạo

- yêu cầu về quản lý nguồn lực

- Yêu cầu tạo sản phẩm

- Yêu cầu phân tích đo lường, cải tiến.

Điều kiện áp dụng ISO 9000 không phụ thuộc vào quy mô, lọai hình mà phụ thuộc vào:

- Sự quyết tâm của lãnh đạo

-Sự am hiểu thấu đáo của nhân viên về vấn đề chất lượng

Giá chi phí cho dich vu tư vấn và chứng nhận sẽ phụ thuộc vào quy mô, địa điểm của tổ chức, việc xác định giá chính xác sẽ phải thông qua họat động khảo sát tổ chức, tuy nhiên chi phí đào tạo &  tư vấn khoảng từ 2500 USD - 7000 USD, phí chứng nhận 2500 USD - 5000 USD.

Tùy theo quy mô và sự quyết tâm của doanh nghiệp (từ 3 tháng - 01 năm ).

Việc cần thiết mời tư vấn hay không phụ thuộc vào quyết định của công ty bạn (nếu có thời gian và người am hiểu rõ tiêu chuẩn) vì sự thay đổi của phiên bản ISO 9001:2008 là không nhiều so với phiên bản cũ, tuy nhiên có hai lý do bạn cần cân nhắc trước khi quyết định:

Thứ nhất: Sau một thời gian áp dụng tiêu chuẩn cũ ISO 9001:2000, công ty bạn cần soát xét lại hệ thống để đảm bảo phù hợp hơn, cũng như việc đào tạo nhận thức chất lượng cho nhân viên mới và tái đào tạo (Refresh) đối với nhân viên cũ .

Thứ hai: Với tình hình khủng hoảng tài chính thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam suy giảm nói riêng, những lý do này sẽ tác động đến sự phát triển của các doanh nghiệp vì vậy các doanh nghiệp cần soát xét (dieu chinh) hệ thống quản lý của mình một cách toàn diện để giúp hoạt động được hiệu quả hơn - giảm chi phí - ra tăng lợi thế cạnh tranh để tồn tại và phát triển.

Điều khoản quy định cơ sở hạ tầng được quy định tại điều khoản 6.3 và 6.4 tiêu chuẩn ISO 9001. Tiêu chuẩn quy định doanh nghiệp phải có cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc phù hợp với việc sản xuất sản phẩm. Vì vậy việc doanh nghiệp có đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ giúp cho điều kiện sản xuất được tốt hơn chứ không phải một yêu cầu bắt buộc - vấn đề doanh nghiệp sẽ chứng minh điều kiện hiện tại đã đáp ứng yêu cầu sản xuất, phù hợp với trình độ công nghệ hiện có của doanh nghiệp.

NC là viết tắt của từ Nonconformity - sự không phù hợp, trong đánh giá khi phát hiện lỗi, chuyên gia đánh giá sẽ gọi lỗi đó là NC

Đến tháng 9 năm 2018 phải bắt buộc chuyển đổi ISO 9001: 2008 sang ISO 9001:2015

1. Tiến hành đào tạo cập nhật

2. Rà soát & sửa đổi tài liệu

3. Áp dụng hệ thống

4. Đánh giá thử

5. Tiến hành đánh giá

Một hệ thống quản lý môi trường là một phần trong cấu trúc quản lý của một tổ chức, nó chỉ ra các tác động ảnh hưởng đến môi trường do sản phẩm, dịch vụ và quá trình hoạt động của tổ chức gây ra.

Một hệ thống quản lý môi trường giúp đưa ra các quy định, quy tắt liên quan đến môi trường và tính nhất quán trong việc thực hiện thông qua phân phối nguồn lực, phân công trách nhiệm, thực hiện đánh giá liên tục các thủ tục, các quá trình.

Hệ thống quản lý môi trường là một nền tảng trong hoạt động quản lý, nó đưa ra các nguyên tắc buột mọi người tuân thủ khi thực hiện các công việc có ảnh hưởng đến môi trường, từ đó giúp quản lý được các ảnh hưởng của tổ chức đến môi trường.

Là một bộ tiêu chuẩn về công cụ và hệ thống quản lý môi trường. ISO 14000 sẽ hoạt động như một hệ thống để quản lý những hoạt động hàng ngày của công ty có ảnh hưởng đến môi trường.

Do tiểu ban kỷ thuật 207 thuộc tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá xây dựng trách nhiệm của tiểu ban kỷ thuật 207 là xây dựng các công cụ và hệ thống quản lý môi trường. Các tiêu chuẩn áp dụng công cụ và hệ thống quả lý môi trường chứ không phải là tiêu chuẩn sản phẩm hay các thông số kỷ thuật hoặc là mức độ ảnh hưởng.Cụ thể nó không bao gồm:

Các phương pháp kiểm tra sự ô nhiểm

Thiết lập các giá trị giới hạn của sự ô nhiểm hoặc là ảnh hưởng.hiết lập các mức độ hoạt động môi trường.

Tiêu chuẩn sản phẩm.

Tiểu ban kỷ thuật 207 phối hợp chặt chẽ với tiểu ban kỷ thuật 106 (phát triển hệ thống chất lượng ISO 9000) trong lĩnh vực đánh giá hệ thống quản lý môi trường.

Nếu không áp dụng ISO 14000, sẽ có những ảnh hướng bên ngoài tác động đến tổ chức yêu cầu ít nhiều phải quan tâm. Áp dụng một HTQLMT sẽ:

 1. Duy trì và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chế định và luật pháp.
 2. Tăng sự tin cậy, hỗ trợ cho hoạt động phát triển, kinh doanh
 3. Giảm thiểu rắc rối pháp lý và sự rủi ro.
 4. Tạo sự tin tưởng và giảm áp lực từ các bên quan tâm đến môi trường
 5. Tạo sự tin tưởng cho các cổ đông
 6. Tạo sự tin tưởng của khách hàng, thuận lợi trong kinh doanh
 7. Tiết kiệm được chi phí

Để đạt được giấy chứng nhận ISO 14001, trong lần đánh giá chứng nhận tại công ty bạn, thì công ty bạn không được xảy ra điểm không phù hợp nghiêm trọng (không làm các yêu cầu của ISO 14001, hoặc là làm không đúng yêu cầu, nhưng việc không làm này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc quản lý môi trường) và chỉ có một điểm không phù hợp nhỏ (làm không đúng yêu cầu nhưng không ảnh hưởng lớn đến việc quản lý môi trường).

 • Các yêu cầu cơ bản của ISO 140001 là để đạt chứng nhận:
 • Các tài liệu, thủ tục quy trình phải có sẵn tại nơi làm việc và được áp dụng
 • Phải thực hiện đánh giá nội bộ HTQLMT trước khi mời chứng nhận
 • Ban lãnh đạo phải họp xem xét HTQLMT trước khi mời chứng nhận
 • Thực hiện hoàn chỉnh hoạt động khắc phục các điểm không phù hợp.
 • Phải áp dụng HTQLMT ít nhất là 90 ngày

Phiên bản ISO 14001: 2004 ra đời đã thay thế phiên bản ISO 14001: 1996.

Việc soát xét sửa đổi phụ lục xủa  ISO 14001:2004/Cor.1:2009. Tương đương TCVN ISO 14001:2010

Tuỳ theo mức độ nghiêm trọng tác động môi trường mà Tổ chức chứng nhận sẽ cấp chứng nhận ISO 14001 và kèm theo doanh nghiệp cam kết kế hoạch để trang bị được yếu tố này với khả năng tài chính

Tiêu chuẩn ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên được triển khai áp dụng cho hệ thống quản lý an tòan thực phẩm.

Là - Trao đổi thông tin hai chiều. Tiêu chuẩn này yêu cầu tổ chức áp dụng tiêu chuẩn chủ động trao đổi thông tin với các bên hữu quan chính yếu để hiểu nhu cầu và yêu cầu của họ cũng như thông báo cho họ về bất cứ khác biệt nào đói.

- Quản lý hệ thống. ISO 22000 được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn IS0 9000 trường để nâng cao hiệu quả việc thực hiện hệ thống quản lý an tòan vệ sinh thực phẩm. Các hệ thống này được xây dựng, vận hành và cập nhật trong khuôn khổ hệ thống đã được xây dựng và là một phần của các họat động quản lý chung của tổ chức.

- Kiểm sóat mối nguy. Một hệ thống có hiệu lực để kiểm sóat các mối nguy về an tòan thực phẩm ở mức độ chấp nhận được đối với thành phẩm ( hoặc sản phẩm sẽ chuyển tiếp sang quá trình tiếp trong chuỗi thực phẩm.

 

- Tạo ấn tượng tốt với khách hàng

- Tăng tính minh bạch

- Hợp lý hóa dây chuyền sản xuất

- Giám thiểu các rủi ro đáng kể trong thực phẩm

- Kiểm sóat có hiệu lực các quá trình nội bộ và giảm thiểu các nguy cơ sai lỗi

- Tăng thêm động lực cho người lao động bằng cách chú trọng vào hiệu qủa thực hiện công việc được giao

- Là  tín hiệu tốt về tinh thần chủ động hướng đến đảm bảo an tòan vệ sinh thực phẩm của doanh nghiệp

- Chú trọng giải quyết tiếp các thách thức khách của doanh nghiệp

 

Đây là hai khía cạnh khác nhau. Tiêu chuẩn ISO 22000 nên được xem là phần bổ sung cần thiết cho tiêu chuẩn ISo 9001 chứ không phải là một tiêu chuẩn đứng riêng:

- Tiêu chuẩn ISO 22000 đặc biệt chú trọng đến an tòan vệ sinh thực ohẩm và đưa ra những yêu cầu nghiêm ngặt với các dây truyền sản xuất thực phẩm . Tiêu chuẩn này có thể được các nhà bán lẻ và các cơ quan hữu quan yêu cầu như một giấy phép sản xuất.

- ISO 9001 đề cập đến chất lượng bao trùm ngòai yếu tố sản phẩm như các hạot động kinh doanh tiếp thị, nhân sự, nghiên cứu phát trển, mua hàng ... do đó khi xây dựng tích hợp cả hai tiêu chuẩn sẽ thành hệ thống sản xuất và cung cấp dịch vụ ưu việt

 

Cũng giống như hệ thống HACCP khó khăn lớn các doanh nghiệp gặp phải là đầu tư đảm bảo cơ sở hạ tầng đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm (xem thêm yêu cầu nhà xưởng trong tài liệu miễn phí)

- Nâng cao hiệu quả họat động và giảm thiểu số tai nạn và thời lượng sản xuất bị hao hụt

- Tăng cường kiểm sóat và tiết giảm các nguy cơ bằng cách thiết lập các mục tiêu, chỉ tiêu và trách nhiệm liên đới

- Chứng tỏ cam kết của doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ nhân sự, tài sản và nhà xưởng.

- Thể hiện sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp

- Nâng cao uy tín của doanh nghiệp đối với các vấn đề an tòan và sức khỏe trong lao động

-Cắt giảm các chi phí mua bảo hiểm

- Là một phần không tách rời của chiến lược phát triển bền vững

- Khuyến khích trao đổi thông tin nội bộ và bên ngòai doanh nghiệp hiệu quả hơn

Cải thiện văn hóa doanh nghiệp đối với các vấn đề an toàn.

- Seiri - Sàng lọc: Phát hiện những vật không cần thiết bỏ đi

- Seition - Sắp xếp: Mỗi đồ vật đều có vị trí, sắp xếp ngăn nắp để có thể lấy sử dụng dễ dàng và để lại đúng vị trí.

- Seiso - Sạch sẽ: Luôn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ tại hiện trường làm việc bất cứ lúc nào và triệt tiêu các nguồn gây dơ bẩn, mất vệ sinh

- Seiketsu - Săn sóc: Duy trì thường xuyên những việc đã làm và cải tiến liên tục để đạt được hiệu quả cao hơn.

Shitsuke - Sẵn sàng : Đào tạo, thực hiện thường xuyên để tạo tính tự giác

-Tạo môi trường làm việc ngăn nắp, sạch sẽ .Click vao de dong muc luc

- Xây dựng tác phong làm việc công nghiệp

- Hình thành tinh thần tự giác của nhân viên

- 5S sẽ tạo ra cơ sở cho các họat động cải tiến khác

Hiện Việt Nam đã chính thức có duy nhất một tổ chức chứng nhận 5S - Trung tâm năng suất Việt Nam

SA8000 là một tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội, trong đó đưa ra các khái niệm và tiêu chí đánh giá về trách nhiệm xã hội đối với lao động trong tổ chức.

SA8000 được xây dựng và phát triển bởi tổ chức SAI (Social Accountability International), một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận của Mỹ.

SA8000 là một hệ thống quản lý, dựa theo mô hình của ISO 9000, liệt kê 9 yếu tố thúc đẩy quyền con người dựa trên các nguyên tắc của các công ước quốc tế về quyền con người

Cải thiện điều kiện làm việc trên tòan cầu

Đưa ra các yêu cầu chung liên quan đến điều kiện làm việc cho tất cả các ngành nghề và quốc gia

Phối hợp với các tổ chức nhân quyền và lao động trên khắp thế giới

Khuyến khích sự hợp tác giữa giới chủ, công nhân và các tổ chức dân sự.

Mang lại lợi ích cho cả hai cộng đồng kinh doanh và người tiêu dùng thông qua phương thức đôi bên cùng có lợi

Khi xây dựng các yêu cầu của tiêu chuẩn SA8000, tổ chức xây dựng căn cứ vào

- Quyền lao động trong công ước ILO (Tổ chức quốc tế về lao động)

- Luật lao động của nước sở tại

- Tuyên ngôn phổ quát về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

- Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em

SA 8000 có thể được áp dụng cho bất kỳ cơ quan, tổ chức nào không phụ thuộc vào quy mô, loại hình, ngành nghề, vị trí địa lý ...

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho cả các nước đang phát triển cũng như cho các nước đã công nghiệp hoá, cả cho doang nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các tổ chức dịch vụ hành chánh công.

Hiện nay các doanh nghiệp tiên phong áp dụng SA8000 là các doanh nghiệp Dệt – May – Da giày, thuốc lá, sản xuất đồ gỗ, dược phẩm

Khi tổ chức quyết định áp dụng SA8000, thì có nhiều lý do để áp dụng, trong đó những lý do chính sau:

1) Muốn cải thiện môi trường làm việc

2) Muốn cải thiện đời sống, sức khỏe trong tổ chức

3) Muốn cải thiện hình ảnh của doanh nghiệp

4) Muốn cải thiện mối quan hệ với chính quyền địa phương

5) Bị khách hàng ép buộc, bị các nước nhập khẩu bắt buộc (rào cản phi thuế quan

SA 8000 đưa ra những quy định cụ thể, rõ ràng về quyền lao động chủ yếu dựa vào các công ước quốc tế như công ước của Tố chức lao động quốc tế, Tuyên ngôn phổ quát về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, Công ước về quyền của trẻ em của Liên Hiệp Quốc. Cụ thể các yêu cầu chính của SA 8000 gồm 9 điều khỏan:

1) Lao động trẻ em: không được tuyển công nhân dưới 15 tuổi (dưới 14 tuổi đối với các nước đang phát triển theo Công ước 138 của ILO) và biện pháp khắc phục nếu phát hiện có trẻ em đang làm việc.

2) Lao động cưỡng bức: không được ràng buộc về nợ và lao động khổ sai, tổ chức và các nhà thầu phụ, nhà gia công của tổ chức không được giữ tiền đặc cọc và giấy tờ tùy thân của người lao động.

3) An tòan và sức khỏe: cung cấp một môi trường làm việc an tòan và bảo đảm sức khỏe, thực hiện phòng ngừa tai nạn lao động, đào tạo công nhân về an tòan và bảo đảm sức khỏe, có đầy đủ nhà tắm, nhà vệ sinh, nước uống cho người lao động.

4) Quyền tự do hội họp và thỏa ước tập thể: Tôn trọng quyền thành lập công đòan và gia nhập công đòan, không đe dọa, ngăn cản hội họp công đòan.

5) Sự phân biệt đối xử: không phân biệt đối xử với các lý do sắc tộc, đẳng cấp, nguồn gốc, tôn giáo, giới tính, tổ chức chính trị, tuổi tác, không quấy rối tình dục.

6) Kỷ luật: không dùng nhục hình, đàn áp về tinh thần, thể xác hoặc lăng mạ.

7) Giờ làm việc: tuân theo luật hiện hành, nhưng không được nhiều hơn 48giờ/ tuần. Làm 7 ngày được nghỉ 1 ngày. Thời gian tăng ca không quá 12 giờ/ tuần.

8) Đền bù: tiền lương hàng tuần (hoặc hàng tháng) phải đáp ứng các yêu cầu của Luật pháp và phải trang trải đủ những nhu cầu cơ bản của công nhân và gia đình; không được trừ lương vì lý do vi phạm kỷ luật.

9) Hệ thống quản lý bao gồm: Có chính sách trách nhiệm xã hội, phải tổ chức họp lãnh đạo định kỳ để xem xét tình hình thực hiện hệ thống trách nhiệm xã hội, phải có người đại diện để quản lý hệ thống trách nhiệm xã hội, phải kiểm sóat các nhà cung cấp/ nhà thầu phụ, thực hiện khắc phục và phòng các điểm không phù hợp, lưu trữ hồ sơ

- Nâng cao hình ảnh, uy tín, thương hiệu của tổ chức, tạo niềm tin nơi khách hàng, tăng số lượng sản phẩm/dịch vụ bán ra, tăng doanh số, tăng lợi nhuận, tăng thị phần.

- Cải thiện mối quan hệ với chính quyền, đáp ứng yêu cầu của tổ chức công đòan, của luật lao động, các yêu cầu luật pháp khác… tạo thuận lợi trong họat động sản xuất kinh doanh như dễ dàng được cấp phép, không bị khiếu nại tố cáo ảnh hưởng đến uy tín, được tổ chức chính quyền khen ngợi.

- Nâng cao tinh thần đạo đức trong sản xuất kinh doanh, tạo một môi trường lao động mang tính nhân văn, kích thích được tinh thần làm việc của công nhân, tạo cho họ mối quan hệ tốt với tổ chức, họ sẽ cố gắng phấn đấu tăng năng suất, cải tiến công việc…

- Thu hút được nguồn lao động có chất lượng cao

- Hạn chế được các rủi ro như tai nạn lao động, đình công ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của tổ chức.

- Đáp ứng được yêu cầu của nước nhập khẩu (vượt qua được hàng rào phi thuế quan), đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, tạo ra lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ cùng ngành.

Khi áp dụng tiêu chuẩn SA8000, thì giữa quy định của ILO và các quy định của quốc gia thì quy định nào có lợi hơn cho người lao động thì tổ chức phải áp dụng quy định đó. Khi áp dụng SA8000 có một số tài liệu cần tham khảo như sau:

a) Các tài liệu quốc tế

+ Công ước ILO 29 và 105 (Lao động cưỡng bức và nô lệ)

+ Công ước ILO 87 (Tự do hiệp hội)

+ Công ước ILO 98 (Quyền thương lượng tập thể)

+ Công ước ILO 100 và 111 (Trả công công bằng đối với lao động nam và nữ cho công việc bằng nhau; Sự phân biệt)

+ Công ước ILO 135 (Công ước người đại diện công nhân).

+ Công ước ILO 138 và Khuyến cáo 146 (Tuổi thấp nhất và sự khuyến cáo)

+ Công ước ILO 155 và Khuyến cáo 164 (An toàn và sức khoẻ nghề nghiệp)

+ Công ước ILO 159 (Phục hồi nghề nghiệp và việc làm/ những người khuyết tật).

+ Công ước ILO 177( Công việc tại nhà hay lao động gia đình).

+ Công ước ILO 182 (Những hình thức tệ hại nhất đối với lao động trẻ em)

+ Công bố toàn cầu về nhân quyền

+ Công ước của Hợp chủng quốc Hoa kỳ về quyền trẻ em.

+ Công ước của Hợp chủng quốc Hoa kỳ về loai trừ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ.

b) Các tài liệu của Việt Nam

+ Bộ luật lao động của nước CHXHCN Việt nam (sửa đổi) và các qui định liên quan.

+ Điều lệ công đoàn Việt Nam và thông tư hướng dẫn thi hành điều lệ công đoàn Việt nam.

+ Luật doanh nghiệp Việt nam.

+ Luật giáo dục Việt nam.

+ Hiến pháp Việt nam (sửa đổi)

Theo điều khỏan 4 của SA8000, tổ chức không được ngăn cản nhân viên thành lập công đòan và gia nhập công đòan, phải tại điều kiện cho họ tự do hội họp, phải bổ nhiệm một đại diện cho người lao động...trong đó không ngọai lệ cho bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức nào. Do đó khi áp dụng SA 8000, công ty phải có tổ chức công đòan thì mới được chứng nhận

Việc tính lương tối thiểu tùy thuộc vào chỉ số giá cả, mức sống của mỗi vùng lãnh thổ, mỗi quốc gia, không có mức cố định. Tuy nhiên tùy theo thực tế mỗi tổ chức tự tính mức lương tối thiểu cho nhân viên của mình, thông thường để đáp ứng nhu cầu cơ bản của nhân viên bao gồm các hạng mục sau:

+ Tiền ăn (gạo, khoai củ, thịt, trứng, cá, dầu mỡ, đậu phụng, lạc vừng, đường, rau, quả, muối).

+ Tiền sinh họat (tiền nhà, xà bông giặt, xà bông tắm, kem đánh răng và một số vật dụng cá nhân khác).

Sau khi xác định được các hạng mục cần chi tiêu (tùy theo điều kiện làm việc và sinh sống tại địa phương nhân viên đang làm việc) đáp ứng nhu cầu tối thiểu của nhân viên, tổ chức sẽ nhân các hạng mục này với giá cả hiện tại (hạng mục cần đáp ứng * giá cả) sẽ ra được mức lương tối thiểu cần phải trả cho nhân viên

Giấy chứng nhận SA 8000 có thời hạn 03 năm và đánh giá định kỳ đang được thực hiện 6 tháng/ lần.

IATF (International Automotive Task Force) là một nhóm các nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới (General Motors, Ford, Daimler Chrysler, BMW, PSA Citroen, Volkswagen, Renault, Fiat) và Hiệp hội sản xuất ô tô Nhật Bản các khối thương mại đại diện của họ hình thành để cung cấp những sản phẩm ô tô có chất lượng cải tiến đến khách hàng trên toàn thế giới.

Với sự hỗ trợ của Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 176, Tổ chức tiêu chuẩn hóa ISO đã ban hành tiêu chuẩn ISO/TS 16949 -quy định kỹ thuật về hệ thống quản lý chất lượng dành cho ngành ô tô dựa trên cấu trúc các yêu cầu của ISO 9001:2000, AVSQ của ý, EAQF của Pháp, QS 9000 của Mỹ và VDA6 của Đức.

Các đơn vị cung cấp phụ tùng, các đơn vị lắp ráp - sản xuất ô tô

Việt Nam có tổ chức công nhận VILAS. Tính đến 10/2006, đã có 118 PTN đã được VILAS công nhận

- Sự quyết tâm của lãnh đạo

- Sự am hiểu các yêu cầu ISO 17025, các yêu cầu chuyên môn.

- Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị thí nghiệm, thử nghiệm

Hoàn toàn được vì hệ thống lean là phương pháp giúp cho quản lý sản xuất năng suất hơn, khoa học hơn và yếu tố này bổ trợ rất nhiều khi doanh nghiệp áp dụng ISO 9001

Bob Galvin – Giám đốc điều hành Motorola tóm tắt 6 Sigma: “6 Sigma là một phương pháp khoa học tập trung vào việc thực hiện một cách phù hợp và có hiệu quả các kỹ thuật và các nguyên tắc quản lý chất lượng đã được thừa nhận. Tổng hợp các yếu tố có ảnh hưởng đến kết quả công việc, 6 Sigma tập trung vào việc làm thế nào để thực hiện công việc mà không (hay gần như không) có sai lỗi hay khuyết tật.

Chữ Sigma (s) theo ký tự Hy lạp đã được dùng trong kỹ thuật thống kêđể đánh giá sự sai lệch của các quá trình. Hiệu quả hoạt động của một công ty cũng được đo bằng Sgma mà công ty đó đạt được đối với các quá trình sản xuất kinh doanh của họ. Thông thường các công ty thường đặt ra mức 3 hoặc 4 Sigma là mức Sigma chuẩn cho công ty tương ứng với xác suất sai lỗi có thể xảy ra là từ 6200 tới 67000 trên một triệu cơ hội. Nếu đạt tới mức 6 Sigma, con số này chỉ còn 3.4 lỗi trên một triệu cơ hội. Điền này cho phép đáp ứng sự mong đợi ngày càng tăng của khách hàng cũng như sự phức tạp của các sản phẩm và quy trình công nghệ mới ngày nay”..

- Tạo ra sự thành công liên tục

- Xác định mục tiêu thực hiện cho tất cả mọi người

- Nâng cao giá trị đến khách hàng

- Gia tăng tỷ lệ sáng kiến được thực hiện

- Phối hợp chức năng chéo

- Thực hiện các chiến lược thay đổi

- Thương mại điện tử và các dịch vụClick vao de dong muc luc

- Họach định tài nguyên và nguồn lực doanh nghiệp

- Nghiên cứu sản xuất, gia công, chế tạo

- Hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng

- Chiến lược cộng tác kinh doanh

- Quản lý tri thức

- "Tập trung vào quá trình".

- Tòan cầu hóa

- Sản xuất đúng thời điểm/ giao hàng đúng hẹn

- Tập trung vào khách hàngClick vao de dong muc luc

- Dữ liệu và quản lý dữ liệu thực tế

- Tập trung vào quản lý và cải tiến quá trình

- Nhà quản lý cần tập trung vào những nội dung ưu tiên

- Nhà vô địch và các Nhà tài trợ : Đó là các Giám đốc điều hành các mảng họat động đang đặt trọng tâm cải tiến. Họ phải hiểu biết về 6 Sigma phối hợp các họat động cải tiến trong phạm vi của mìnhClick vao de dong muc luc

- Chưởng môn Đai đen (Master Black Belt - MBB): Là cấp độ cao nhất về tinh thông nghiệp vụ trong doanh nghiệp. Có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành trực tiếp về mặt ỹ thuât, đào tạo các Đai đen dưới quyền về việc thực hành cải tiến.

-Nhà Đai đen (Black Belt - BB) : Lã những cá nhân chủ chốt thực hiện công việc dưới sự điều hành của MBB. Họ phải thông nghiệp vụ và nắm được công việc. Họ phải chịu trách nhiệm đối với từng quá trình cụ thể và hướng dẫn Đai xanh hoàn thành các dự án được giao.

-Nhà Đai xanh (Green Belt - GB): là những chủ nhiệm (trưởng nhóm) dự án chịu trách nhiệm vận hành dự án từ khi bắt đầu đến khi kết thúc công việc

Hãy bắt đầu thực hiện ISO 9001 trước khi thực hiện 6 Sigma vì ISO 9001 là nền tảng. Tuy nhiên doanh nghiệp có thể tiếp cận áp dụng một số công cụ của 6 Sigma

Tùy thuộc vào thời hạn hợp đồng với Tổ chức chứng nhận đối với phiên bản cũ, phụ thuộc vào sự thay đổi của phiên bản mới, và ý định của Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Nếu phiên bản mới thay đổi không nhiều và hợp đồng chứng nhận còn dài thì Doanh nghiệp vẫn có thể chờ đến khi hết hợp đồng vì sau khi phiên bản mới ra đời, thông thường phiên bản cũ sẽ tồn tại song hành từ 2 - 3 năm

- Nếu phiên bản mới thay đổi nhiều và Doanh nghiệp xét thấy cần thiết phải chuyển đổi thì có thể tự thực hiện hay thuê tư vấn và sau đó làm việc lại với Tổ chức chứng nhận đăng ký sự thay đổi.

Việc đăng ký dịch vụ tư vấn thông qua 5 bước sau

1.Liên hệ qua điện thoại với tư vấn, hoặc gửi mail

2.Tư vấn sẽ liên lạc để gặp mặt hoặc báo giá tham khảo

3.Báo giá chính thức

4.Làm rõ các yêu cầu dịch vụ, giá cả

5.Xúc tiến hợp đồng dịch vụ

Nếu có bất kỳ câu hỏi khác, bạn có thể Gửi thông điệp liên hệ với chúng tôi hoặc có thể gọi trực tiếp thông qua điện thoại. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn

Language


Tìm kiếm thông tin

Hỗ trợ online

Telephone number of EFC Việt Nam (028) 38 95 96 95
Telephone number of EFC Việt Nam 09 13 52 58 79

Tin tức khách hàng

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Advertise here !

Liên hệ chúng tôi

 • EFC: 03 Phan Tôn, P. Đa Kao, Q. 1, T.p HCM., Việt Nam
 • Tel : (028) 38 95 96 95 (3 lines)
 • Fax : (028) 38 95 93 94
 • Hotline: 09 13 52 58 79
 • Email: info@efcvietnam.com
 • Gửi thông điệp liên hệ

FOLLOW US ON

Consult on trust